Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

De website www.frisgedroogdfruit.nl is in eigendom en beheer van FRAPONT, gevestigd aan Valkenboskade 557, 2563 JD te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 57977364.

Artikel 2 Definities

De Website: https://www.frisgedroogdfruit.nl
De afnemer: een natuurlijk persoon die een bestelling doet op de website
Producten: alle producten die frisgedroogdfruit aanbiedt zoals te vinden op de website.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten, die via de website afgesloten worden. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.

3.2 Afwijkende bedingen en/of eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Frisgedroogdfruit.nl aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat Frisgedroogdfruit.nl de mededeling van de opdrachtgever onweersproken laat, dat deze de algemene voorwaarden van Frisgedroogdfruit.nl niet aanvaardt en/of andere algemene voorwaarden toepasselijk verklaart.

3.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.2 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door Frisgedroogdfruit.nl zijn bevestigd. Hiervan is sprake nadat door Frisgedroogdfruit.nl een bevestiging van de order is verzonden naar de afnemer.
4.3 Frisgedroogdfruit.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 Levering en verzending

5.1 De verzendtijd is maximaal 14 dagen. De verzendtijden gelden slechts als indicatie en er is nimmer sprake van een fatale termijn.
5.2 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Frisgedroogdfruit.nl overschreden wordt, zal Frisgedroogdfruit.nl de Afnemer hiervan in kennis stellen.
5.3 Frisgedroogdfruit.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de Afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Frisgedroogdfruit.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Frisgedroogdfruit.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Frisgedroogdfruit.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, op een door Frisgedroogdfruit.nl aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
7.2 Bij aankopen via de website, gelden de aldaar aangegeven betalingsvoorwaarden. Indien de Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
7.3 De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten.

Artikel 8 Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we gebruiken van onze klanten die een bestelling plaatsen op www.frisgedroogdfruit.nl. De klantgegevens worden gebruikt voor de verwerking (bestelling per mail)  en uitvoering van de order (bevestiging per mail). De privégegevens van de klant blijven privé en zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan de bestelling op onze website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Frisgedroogdfruit.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en in het bijzonder schade als gevolg van allergieën.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 11 Retourvoorwaarden

11.1       Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Frisgedroogdfruit te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. De koper krijgt binnen veertien (14) dagen zijn geld teruggestort.

11.2       Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 11.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan Frisgedroogdfruit te melden. De koper dient het product -na overleg met Frisgedroogdfruit  -te sturen naar een door Frisgedroogdfruit vastgesteld retouradres. De kosten voor retour zijn voor rekening van Frisgedroogdfruit.

11.3       Frisgedroogdfruit behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer blijkt dat een product beschadigd of incompleet wordt geretourneerd.

11.4       Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Frisgedroogdfruit schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Frisgedroogdfruit de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. Frisgedroogdfruit heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.